Efficacy of cystectasia in the treatment of ketamine-induced bladder contracture

Xue-Song Yang, Zheng Chen, Jian-Li Duan, Bin Pan, Xiao-Ping Qin, Bin Lei, Yang-Bai Lu, Yu-Tong Li, Yun Luo, Xiao-Long Xu, Cai-Yong Lai, Yu-Min Zhuo