Solitary testicular neurofibromatosis with testicular abscess: a case report

Xiaodong Bian, Mancheng Xia, Hongjie Xie, Fan Cui, Jiawei Chen, Ruiqin Zhang, Weibing Shuang