Association between 5-hydroxytryptamine transporter gene-linked promoter region polymorphism and the susceptibility of lifelong premature ejaculation: a meta-analysis involving 1,604 subjects

Kechong Zhou, Yuxuan Song, Yi Lu, Yongjiao Yang, Xiao Wang, Kang Liu, Xiaoqiang Liu