Robotic-assisted laparoscopic pyeloplasty as management for recurrent ureteropelvic junction obstruction: a comparison study with primary pyeloplasty

Peng Zhang, Taoping Shi, Xenginn Fam, Liangyou Gu, Yundong Xuan, Luojia Yang, Baojun Wang, Xing Ai, Zhuomin Jia, Hongzhao Li, Xu Zhang, Xin Ma