Original Article


Significance of the FGFR3 mutation in Chinese patients with bladder cancer

Lanxiang Hao, Jiang Fang, Ran Xu, Shuo Liu, Guangcheng Luo, Xinjun Wang

Download Citation