Original Article


Single-nucleotide polymorphisms of matrix metalloproteinase genes are associated with graft fibrosis after kidney transplantation

Hengcheng Zhang, Xiang Gao, Zeping Gui, Chuanjian Suo, Jun Tao, Zhijian Han, Xiaobin Ju, Ruoyun Tan, Min Gu, Zijie Wang

Download Citation