Vol 11, No 6 (June 2022): Translational Andrology and Urology

Original Article

Expression profiles of long non-coding RNAs in neurogenic bladder of spinal cord injured rats: a transcriptomic analysis
Jimeng Ruan, Zhenhua Shang, Hao Yan, Bo Cui, Qi Wang, Jiangtao Wu, Chunsong Jia, Xin Cui, Jin Li, Tongwen Ou
Homeodomain protein HOMEZ is dispensable for male fertility in mice
Qiuling Yue, Lina Yu, Wenwen Liu, Jidong Zhou, Xuechun Hu, Yixun Liu, Xue Zhou, Limin Wu, Bo Xu, Xianhong Tong, Xiaohua Jiang, Guijun Yan, Shun Bai
Three new experimental models of anterior urethral stricture in rabbits
Hai-Jun Yao, Zi-Wei Wei, Xiang Wan, Yu-Cheng Tao, Da-Chao Zheng, Zhong Wang, Min-Kai Xie
Design of a fully intraureteral stent and proof-of-concept in vivo evaluation
Yaniv Shilo, Udi Willenz, Brian Berkowitz
Prevalence and sequelae of penile lichen sclerosus in males presenting for circumcision in regional Australia: a multicentre retrospective cohort study
Michael Kwok, Nathan Shugg, Amila Siriwardana, Ross Calopedos, Katherine Richards, Sanjeev Bandi, John Hempenstall, Prem Rashid, Devang Desai
A simple predictive model with internal validation for assessment of stone-left after ureteroscopic lithotripsy in upper ureteral stones
Weisong Wu, Jiaqiao Zhang, Rixiati Yi, Xianmiu Li, Wenlong Wan, Xiao Yu
Etiology, characteristics and management of ureteric injury: experience from a nationwide study
Xinfei Li, Kunlin Yang, Guangpu Ding, Xiaofeng Zou, Liefu Ye, Jinfeng Wu, Peng Zhang, Dong Fang, Han Hao, Zhe Li, Hongjian Zhu, Xuesong Li, Haowen Jiang, Kunjie Wang, Liqun Zhou, Hong Li
Telomerase positive CTCs with PSMA high expression associated with prostate cancer metastasis
Zhenrong Yang, Hongsong Bai, Quanyou Wu, Linjun Hu, Guoliang Li, Defeng Kong, Qi Zhang, Duo Wan, Zhaoru Gu, Changyun Zhao, Kaitai Zhang, Wen Zhang, Jianzhong Shou
Ex vivo removal of stones in donor kidneys by pyelotomy prior to renal transplantation: a single-center case series
Luhao Liu, Guanghui Li, Peng Zhang, Rongxin Chen, Yuhe Guo, Lei Zhang, Jiali Fang, Junjie Ma, Zheng Chen
Comparison of the efficacy and safety of sacral root magnetic stimulation with transcutaneous posterior tibial nerve stimulation in the treatment of neurogenic detrusor overactivity: an exploratory randomized controlled trial
Yifan Zhao, Daming Wang, Liliang Zou, Lin Mao, Ying Yu, Tianfang Zhang, Bing Bai, Zuobing Chen
A flavonoid derivative of icariside II (YS-10) improves erectile dysfunction in radiation-injured rats via oxidative stress pathway
Yang Liu, Zhitao Wei, Shukun Liu, Jilei Sun, Yinhui Mao, Yongde Xu, Yong Yang
Comparison of effectiveness and postoperative complications of different surgical methods in the treatment of benign prostatic hyperplasia: a systematic review and meta-analysis based on randomized controlled trials
Yujia Fu, Xiaomiao Wen, Yanhai Yin, Chaoqun Wang, Jiren Mai
Bioinformatics analysis of the potential regulatory mechanisms of renal fibrosis and the screening and identification of factors related to human renal fibrosis
Cixiao Wang, Shaobo Wu, Jiang Li, Yuexian Ma, Youqun Huang, Na Fang
Shenjing Guben Wan promotes sperm development by increasing the activity of seminiferous epithelium Sertoli cells
Handu Liu, Jianguo Xue, Lipeng Li, Hui Mo