Review Article


Deciphering the myth of icariin and synthetic derivatives in improving erectile function from a molecular biology perspective: a narrative review

Yuanjie Niu, Guiting Lin, Jiancheng Pan, Jihong Liu, Yongde Xu, Qiliang Cai, Tao Wang, Yang Luan, Yegang Chen, Yuhong Feng, Xiaoqing Yang, Wenjie Tian, Wong Jin Bae, Ruili Guan, Zhongcheng Xin

Download Citation