Original Article


Ex vivo removal of stones in donor kidneys by pyelotomy prior to renal transplantation: a single-center case series

Luhao Liu, Guanghui Li, Peng Zhang, Rongxin Chen, Yuhe Guo, Lei Zhang, Jiali Fang, Junjie Ma, Zheng Chen

Download Citation