Original Article


Three new experimental models of anterior urethral stricture in rabbits

Hai-Jun Yao, Zi-Wei Wei, Xiang Wan, Yu-Cheng Tao, Da-Chao Zheng, Zhong Wang, Min-Kai Xie

Download Citation