Original Article


Homeodomain protein HOMEZ is dispensable for male fertility in mice

Qiuling Yue, Lina Yu, Wenwen Liu, Jidong Zhou, Xuechun Hu, Yixun Liu, Xue Zhou, Limin Wu, Bo Xu, Xianhong Tong, Xiaohua Jiang, Guijun Yan, Shun Bai

Download Citation