Original Article


Expression profiles of long non-coding RNAs in neurogenic bladder of spinal cord injured rats: a transcriptomic analysis

Jimeng Ruan, Zhenhua Shang, Hao Yan, Bo Cui, Qi Wang, Jiangtao Wu, Chunsong Jia, Xin Cui, Jin Li, Tongwen Ou

Download Citation