Original Article


Telomerase positive CTCs with PSMA high expression associated with prostate cancer metastasis

Zhenrong Yang, Hongsong Bai, Quanyou Wu, Linjun Hu, Guoliang Li, Defeng Kong, Qi Zhang, Duo Wan, Zhaoru Gu, Changyun Zhao, Kaitai Zhang, Wen Zhang, Jianzhong Shou

Download Citation