Original Article


Etiology, characteristics and management of ureteric injury: experience from a nationwide study

Xinfei Li, Kunlin Yang, Guangpu Ding, Xiaofeng Zou, Liefu Ye, Jinfeng Wu, Peng Zhang, Dong Fang, Han Hao, Zhe Li, Hongjian Zhu, Xuesong Li, Haowen Jiang, Kunjie Wang, Liqun Zhou, Hong Li

Download Citation