The prognostic roles of CYP19A1 expression in bladder cancer patients of different genders

Shanghua Cai, Yuanfa Feng, Jianheng Ye, Yulin Deng, Zhiduan Cai, Xuejin Zhu, Ren Liu, Yixun Zhang, Zhihao Zou, Zhenfeng Tang, Zhaodong Han, Chi Tin Hon, Weide Zhong, Huichan He