Expression and clinical significance of NUF2 in kidney renal clear cell carcinoma

Li Shan, Xiao-Li Zhu, Yuan Zhang, Guo-Jian Gu, Xu Cheng