Comprehensive analysis of alternative splicing profiling reveals novel events associated with prognosis and the infiltration of immune cells in prostate cancer

Tianqi Wu, Wenfeng Wang, Yanhao Wang, Mengfei Yao, Leilei Du, Xingming Zhang, Yongqiang Huang, Jianhua Wang, Hongbo Yu, Xiaojie Bian