COX4I2 is a novel biomarker of blood supply in adrenal tumors

Yongxin Mao, Wenming Ma, Ran Zhuo, Lei Ye, Danfeng Xu, Weiqing Wang, Guang Ning, Fukang Sun