Higher neutrophil-to-lymphocyte ratio after the first cycle of the first-line chemotherapy is associated with poor cancer specific survival of upper urinary tract carcinoma patients

Mamoru Hashimoto, Kazutoshi Fujita, Takahito Nakayama, Saizo Fujimoto, Mamoru Hamaguchi, Mitsuhisa Nishimoto, Takashi Kikuchi, Shogo Adomi, Eri Banno, Marco A. De Velasco, Yoshitaka Saito, Nobutaka Shimizu, Yasunori Mori, Takafumi Minami, Masahiro Nozawa, Kazuhiro Nose, Kazuhiro Yoshimura, Hirotsugu Uemura