Fluoroscopy-free minimally invasive ureteral stricture balloon dilatation: a retrospective safety and efficacy cohort study

Yiji Peng, Xuesong Li, Xin Li, Cuijian Zhang, Kunlin Yang, Gengyan Xiong, Liqun Zhou, Gang Wang