Radiation therapy for nonmetastatic medically inoperable upper-tract urothelial carcinoma

Ming-Zhu Liu, Xian-Shu Gao, Shang-Bin Qin, Xiao-Ying Li, Ming-Wei Ma, Mu Xie, Feng Lyu, Dian Wang