Modified Takazawa anatomical classification of renal pelvicalyceal system based on three-dimensional virtual reconstruction models

Weijie Zhu, Mengmeng Zheng, Shengwei Xiong, Guanpeng Han, Chang Meng, Zhihua Li, Lei Zhang, Gengyan Xiong, Hua Guan, Yanbo Huang, Hongjian Zhu, Xuesong Li, Gang Wang, Liqun Zhou