Three-dimensional measurement and analysis of benign prostatic hyperplasia

Yankun Feng, Jianhui Wu, He Zhu, Qiming Wang, Tianyi Li, Yong Xu, Ping Zhang, Lidong Zhai