Application of ultra pulse CO2 lattice laser in the treatment of female urinary incontinence

Lina Zhang, Yiqing Lai, Wenjun Pan, Beibei Zhou, Xian Qiang, Zhilei Mao, Ting Wan