Overexpression of aquaporin 2 in renal tubular epithelial cells alleviates pyroptosis

Yu Fan, Ming Ma, Xiaobing Feng, Turun Song, Qiang Wei, Tao Lin