Changes of renal function after retrograde intrarenal surgery using flexible ureteroscope in renal stone patients

Yu Liu, Zhongyu Jian, Yucheng Ma, Yuntian Chen, Xi Jin, Liang Zhou, Kunjie Wang, Hong Li