Intermediate-term results of a prospective, multicenter study on remote programming sacral neuromodulation for refractory overactive bladder

Yaoguang Zhang, Lingfeng Meng, Peng Zhang, Xiaojun Tian, Guoqing Chen, Yan Li, Yong Zhang, Zhihui Xu, Zhongqing Wei, Wei Zhang, Lulin Ma, Benkang Shi, Limin Liao, Jianye Wang