Impact of preoperative body mass index on perioperative outcomes is optimized by enhanced recovery protocols in laparoscopic radical cystectomy with intracorporeal urinary diversion

Houyi Wei, Jiandong Gao, Mingshuai Wang, Wahafu Wasilijiang, Pan Ai, Xiaoguang Zhou, Liyan Cui, Liming Song, Anshi Wu, Nianzeng Xing, Yinong Niu