Analysis of pelvic floor electrical physiological parameters in nulliparous women with stress urinary incontinence

Xiaoxia Chang, Huan Ge, Guihua Ye, Xiaojie Quan, Wei Shen, Chunzi Zhang, Mengyao Huan, Jie Wu