Modified ileal conduit intracorporeally accomplished following laparoscopic radical cystectomy with enhanced recovery protocols: experience with 48 cases

Houyi Wei, Mingshuai Wang, Wahafu Wasilijiang, Wei Wang, Xing Guan, Xiaoguang Zhou, Liming Song, Nianzeng Xing, Yinong Niu