Application of metastatic biopsy based on “When, Who, Why, Where, How (4W1H)” principle in diagnosis and treatment of metastatic castration-resistance prostate cancer

Zihao Liu, Lei Wang, Yuchi Zhou, Chao Wang, Yuan Ma, Yang Zhao, Jing Tian, Hua Huang, Haitao Wang, Yong Wang, Yuanjie Niu