The m6A methyltransferase METTL3 regulates autophagy and sensitivity to cisplatin by targeting ATG5 in seminoma

Hanfei Chen, Yali Xiang, Yinghao Yin, Jingxuan Peng, Dongyi Peng, Dongjie Li, Riko Kitazawa, Yuxin Tang, Jianfu Yang