Primary malignant teratoma of the kidney: a rare case report and literature review

Jun Dai, Hong-Chao He, Xiao-Qun Yang, Xin Huang, Chen Fang, Wei He, Ju-Ping Zhao, Fu-Kang Sun