Expression of G3BP1 in benign and malignant human prostate tissues

Chao Wang, Qiqi Cui, Runxuan Du, Shuang Liu, Shaoping Tian, Hua Huang, Yihua Jiang, Ruibing Chen, Yuanjie Niu, Dan Yue, Yong Wang