Novel bi-allelic mutations in DNAH1 cause multiple morphological abnormalities of the sperm flagella resulting in male infertility

Chuan Jiang, Xueguang Zhang, Heng Zhang, Junliang Guo, Chaoliang Zhang, Jinhong Li, Yihong Yang