A meta-analysis for comparison of partial nephrectomy vs. radical nephrectomy in patients with pT3a renal cell carcinoma

Hui Liu, Qing-Fang Kong, Jian Li, Yu-Qing Wu, Ke-Hao Pan, Bin Xu, Ya-Li Wang, Ming Chen