Effect of disseminated intravascular coagulation on donation after citizens’ death donor kidneys

Lu Xu, Wei Yin, Guanghui Li, Jiali Fang, Lei Zhang, Luhao Liu, Yunyi Xiong, Jialin Wu, Guanghui Pan, Junjie Ma, Zheng Chen