The effects of histone crotonylation and bromodomain protein 4 on prostate cancer cell lines

Xiaolin Xu, Xin Zhu, Feng Liu, Wenlong Lu, Yihan Wang, Jianjun Yu