Effect of myeloid ecotropic viral integration site (MEIS) family genes on tumor microenvironment remodeling and its potential therapeutic effect

Lingfeng Meng, Zijian Tian, Jiawen Wang, Xiaodong Liu, Wei Zhang, Maolin Hu, Miao Wang, Yaoguang Zhang