Association of TERT gene polymorphisms with clinical benign prostatic hyperplasia in a Chinese Han population of the Northwest region

Guangrui Fan, Kun Li, Yangyang Pang, Youli Zhao, Yan Tao, Huimin Gui, Hanzhang Wang, Robert Svatek, Ronald Rodriguez, Zhiping Wang