A potential panel of five mRNAs in urinary extracellular vesicles for the detection of bladder cancer

Yong Xu, Peng Zhang, Yizhou Tan, Zhuo Jia, Guangfu Chen, Yinong Niu, Jing Xiao, Shengkun Sun, Xu Zhang