The retrospective experience of day-surgery semi tubeless ultra-mini percutaneous nephrolithotomy

Qi Chen, Yang Cao, Lei Xia, Hai Zhong, Zhebin Du, Hanqing Xuan, Mujun Lu