Effects of high-sodium diet on lithogenesis in a rat experimental model of calcium oxalate stones

Yang Hong, Zaixian Zhang, Haiyun Ye, Lizhe An, Xiaobo Huang, Qingquan Xu