Impact of protruded median lobe on perioperative, urinary continence and oncological outcomes of Retzius-sparing robot- assisted radical prostatectomy

Jiajun Qian, Yao Fu, Xiao Wu, Liu Xu, Mengjie Zhang, Qing Zhang, Joel Elliot Rosenberg, Linfeng Xu, Xuefeng Qiu, Hongqian Guo