Recurrence factors in patients with Keratinizing squamous metaplasia of the bladder after surgical management: a single-center retrospective study

Zhenglin Yi, Zhenyu Ou, Xi Guo, Belaydi Othmane, Jiao Hu, Wenbiao Ren, Huihuang Li, Tongchen He, Dongxu Qiu, Zhiyong Cai, Jinbo Chen, Xiongbing Zu