A narrative review of proteolytic targeting chimeras (PROTACs): future perspective for prostate cancer therapy

Xuanrong Chen, Haishan Shen, Yi Shao, Qianwang Ma, Yuanjie Niu, Zhiqun Shang