Giant bilateral primary scrotal lipoma along with lipomas in multiple sites of the body: a case report and literature review

Weitao Zheng, Ming Shi, Tao Li, Hang Xu, Zeyu Chen, Xingyuan Wang, Shengjiang Bai, Weizhen Le, Lu Yang, Qiang Wei