Survival outcomes in prostate cancer patients with a prior cancer

Yan Zang, Feng Qi, Yifei Cheng, Tian Xia, Rongrong Xiao, Xiao Li, Ningli Yang