UroVysion fluorescence in situ hybridization in urothelial carcinoma: a narrative review and future perspectives

Takashi Nagai, Taku Naiki, Toshiki Etani, Keitaro Iida, Yusuke Noda, Nobuhiko Shimizu, Teruki Isobe, Satoshi Nozaki, Takehiko Okamura, Ryosuke Ando, Noriyasu Kawai, Takahiro Yasui