Competing endogenous RNA network analysis reveals pivotal ceRNAs in bladder urothelial carcinoma

Yangle Li, Xiongbing Zu, Xiheng Hu, Cheng Zhao, Miao Mo, Benyi Fan